Valgprogram 2017

 

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I HOLBÆK

MENNESKER SKABER LØSNINGER 

Konservatives ”Vision for Holbæk”

Tryghed til dig og dine

 

Valgprogram 2017

 

ØKONOMIPOLITIK

En stemme på Konservative er vejen til en sund økonomi – der skaber tryghed

En afgørende forudsætning, for at kommunen kan levere god kvalitet i serviceydelserne overfor borgere og virksomheder, er, at der er styr på økonomien. Derfor vil vi Konservative arbejde hårdt og målrettet på at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Vi vil have mere kvalitet ind i den kommunale sektor – ikke ved at bruge flere penge, men ved at bruge kommunens mange penge på en mere kvalificeret måde. Vi vil have genoprettet en sund økonomi i den kommende valg periode! Kommunen skal drives effektivt og målrettet med sans for omkostningsbevidsthed og ansvarlighed overfor borgernes penge. Vi vil have en rettidig og troværdig rapportering, så forudsætningerne for en kvalificeret styring er til stede. Vi vil bruge sund fornuft, når der skal prioriteres i kommunens husholdning. Intet er gratis – der er altid nogen, der betaler regningen. Det er vigtigt at prioritering sikrer midler til de vigtige kerneområder, som børnehaver – folkeskolen – ældreplejen og de mest udsatte borgere. For konservative handler et godt velfærdssamfund om, at vi bruger vores ressourcer på dem, der har brug for hjælp, i stedet for at omfordele en masse penge mellem folk, der sagtens kan klare sig selv.

Vi vil sammenligne os med de bedste kommuner for at tage ved lære. Konservative ønsker lavere skatten.

En kassebeholdning på ca. 125 mio. kr., så vi ikke risikerer at blive sat under administration.

 Vi ønsker ikke at en genindførelse af dækningsafgiften, som dels forringer kommunens muligheder for at tiltrække nye virksomheder, og dels truer det erhvervsliv, som i øjner et opsving efter en global Finas krise global finanskrise.

Konservative vil arbejde hårdt for at forbedret drift skaber balance mellem udgifter og indtægter, således at skatten kan sænkes i den nye byrådsperiode.  

 

LEDELSE OG FORVALTNING 

Holbæk kommune har ledere og medarbejdere ”ude i marken”, som gør et stort og godt arbejde. Men kommunens administration og forvaltning har vokset sig alt for stor med alt for mange lederlag mellem kommunalbestyrelse og befolkning. På visse områder er der syv lag ud til det sted, hvor borgerne betjenes af skoler, institutioner, ældrepleje osv.

Dertil kommer, at der de senere år har været alt for mange eksempler på, at kommunalbestyrelsen ikke er informeret godt nik om konsekvenser af de beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer. Tilsvarende har der været mange eksempler på, at budgetterne ikke er styret godt nok af direktionen og direktionens nærmeste lederlag.

Resultatet er forståeligt nok blevet øget kontrol. Kontrol er den mest nærliggende foranstaltning, som man kan komme i tanke om!

Kontrol er udtryk for mangel på tillid, en mangel som beskæftiger ledere og medarbejdere ”ude i marken” seks lag nede i bureaukratiet med udfyldelse af unyttige kontroller samtidig med, at de skal yde den forventede service!

Et godt eksempel er kommunens skoler og daginstitutioner, som har været gennem et utal af omlægninger, navneændringer og nedlæggelser samt oprettelse af nye kontrolinstanser, kaldet distrikter.

Distriktsmodellen er udbredt i næsten hele landet, men det bliver den ikke mere hensigtsmæssig af. For tiden er kommunens institutioner og skoler inddelt i fire distrikter, hver med en distriktsleder. For et år siden var der otte, som hver var halvt så store! Dermed er afstanden til den egentlige skole- eller institutionsleder blevet større – tilsvarende er apatien i yderste led også blevet større. I alle lag sidder man så at sige og venter på en ordre fra laget liger oven over.

Det Konservative Folkeparti ønsker, at det første sted, hvor der skal ske en rationalisering i administration og forvaltning er i distriktsmodellen for daginstitutioner of skoler.

På baggrund af erfaringerne herfra kan der så arbejdes videre med yderligere fjernelse af lederlag i kommunen.

 

VÆK MED DEN CENTRALE TOPSTYRING 

Holbæk kommune har i de senere år centraliseret sin styring af både økonomisk og fagligt ansvar på alle forvaltningsområder. Ikke mindst på skole- daginstitutionsområdet har det medført et helt grotesk hierarki af ledelseslag.

Den centrale topstyring skal erstattes af en decentraliseret organisation, som baseres på korte beslutningsveje, der ligger lokalt, når det årlige budget er vedtaget i byrådet.

På skoler og daginstitutioner vil det fx betyde, at de centrale områdemodeller bliver nedlagt, og det syv etager høje ledelseshierarki erstattes af tre: byråd, forvaltning og ledelse på skoler og institutioner.

Decentralisering må ikke forveksles med uddelegering. Decentralisering bygger på, at man har tillid til sine ansatte ledere og til deres evne til at forvalte og overholde det budget, som de selv har forhandlet for 1½ år ad gangen.

Decentralisering er ikke en vej til at spare – decentralisering er en vej til at overholde budgetterne.

 

ERHVERVSPOLITIK

Vi vil føre en dynamisk offensiv og indbydende erhvervspolitik.

Sikre høj kvalitet i den offentlige service og smidig sagsbehandling overfor erhvervslivet

Økonomisk attraktiv (grundpriser + afgifter)

  • Skabe et godt erhvervsklima
  • Tiltrække nye virksomheder
  • Medvirke til at skabe vækst i eksisterende virksomheder
  • Sikre bedre kompetencer og menneskelige ressourcer
  • Understøtte iværksættere

Indsatsområderne er valgt, et godt erhvervsklima er valgt som indsatsområde, fordi Holbæk kommune klart ønsker at tilkendegive, hvordan vi ser på og vil behandle vores virksomheder. Det overordnede mål er, at det skal være nemmere at drive virksomhed i kommunen – det påvirker nemlig også vores evne til at tiltrække nye virksomhede. Vi tror på, at succes avler succes. Uden et godt erhvervsklima kan vi ikke tiltrække nye virksomheder.

Holbæk Kommune vil arbejde med indsatsområderne for at skabe flere og bedre arbejdspladser i kommunen ved at:

* Fortsætte og styrke samarbejdet mellem Erhvervsrådet og kommunen.

* Tage godt imod nye virksomheder – ved at den kommunale sagsbehandling     bliver endnu bedre til at gå i dialog med virksomhederne på plan- og miljøområdet.

* Udpege en kommunal guide, der kan fungere som kontaktperson ved større projekter. Den kommunale guide får ansvaret for, at dialogen mellem kommune og virksomheder fungerer optimalt.

* Tage godt imod nye virksomheder – ved at lave velkomstpakke og velkomstmøder.

* Gennemføre en tilfredshedsundersøgelse hvert andet år hos de virksomheder, der har været i kontakt med kommunen.

* Formidle succeshistorier fra erhvervslivet i Holbæk.

* Tiltrække nye virksomheder ved at vise, hvilke kompetencer der er til rådighed hos pendlere og indbyggere i området.

* Tiltrække nye virksomheder ved at have attraktive erhvervsjord til salg.

* Danne netværk mellem virksomheder, der kan lære af hinanden og dermed udvikle produktionen.

* Medvirke til at afholde temamøder og dialogmøder med omegnskommunerne.

* få gjort den viden der er på uddannelses- og vidensinstitutioner tilgængelig for virksomhederne.

* Holbæk kommune vil arbejde for at jobcentret og virksomhederne kommer til at arbejde endnu bedre sammen.

* Fortsætte bosætningsindsatsen for at styrke arbejdskraften og de kompetencer, der er til rådig for virksomhederne i kommunen.

 

BØRNE-OG SKOLEPOLITIK 

Børnefamilier i Holbæk Kommune skal have de bedste forudsætninger for at bo og leve det ønskede liv, uanset om det sker i byer eller i landområder.

Det forudsætter, at kommunen tilbyder såvel daginstitutioner som skoler fordelt i hele kommunen i et tilstrækkeligt antal. Det betyder, at afstanden mellem hjem og institution eller skole er så overkommelig for børnene, at lange transporter undgås.

Det betyder også, at den ind til ny gennemførte centralisering skal stoppes og erstattes af reelt decentraliseret daginstitutions- og skolesystem.

Den nuværende opdeling i fire distrikter skal lukkes ned og erstattes af selvstændige institutioner og skoler, hver med egen bestyrelse og egen ledelse, der er såvel pædagogisk som økonomisk tital ansvarlig vore for børen, forældre og kommune.

En sådan selvstændiggørelse af kommunens pasnings- og undervisningstilbud giver en række store fordele for børn og forældre, fordi tilknytningen til det lokale miljø kan fastholdes og udvikles ud for lokale ønsker.

På børnepasningsområdet betyder det, at den lokale daginstitution selv kan beslutte sine åbningstider ud fra de lokale behov – en fordel for forældre, der har lang transporttid til go fra deres arbejde.

Tilsvarende kan institutionen selv beslutte fleksordninger i forbindelse med ferier og højtider.

På skoleområdet giver det mulighed for, at den lokale skole tilrettelægger sin skoledag og undervisning ud fra de lokale ønsker, naturligvis i overensstemmelse med lovgivning og regler.

Samtidig giver det skolen en mulighed for at kunne konkurrere med privatskolerne på lige fod, idet den enkelte skole vil kunne skabe sit eget særpræg ud fra lokale visioner og ønsker. Skolen har sit eget budget, som lederen er ansvarlig for.

Børn med særlige behov i såvel daginstitutioner som skoler skal i videst mulige omfang tilgodeses i det lokale miljø og udvikles og undervises af faguddannet personale.

Decentralisering af pædagogisk og økonomisk såvel som ledelsesmæssigt ansvar til de enkelte institutioner og skoler forudsætter naturligvis engagerede bestyrelser og kvalificerede ledere. Men det forudsætter også en kommunalbestyrelse og en kommunal administration, som baserer sin overordnede ledelse på tillid frem for på kontrol.

Det Konservative Folkeparti i Holbæk Kommune har fuld tiltro til, at kommunens ledere og personale kan leve op til sine forpligtelser i forhold til at være ansat i daginstitutioner og skoler, der drives ud fra tillid frem for ud far mistillid.

 

SOCIALOMRÅDET     

 Ældre

Vi konservative går ind for frihed til at vælge den bolig der passer den enkelte. Uanset boligform – eget hjem, ældrebolig eller plejehjem, skal omsorg og tryghed være i højsædet i behandlingen af vore ældre medborgere, så man kan glæde sig til at blive gammel i denne kommune.

Plejen skal gennemføres med respekt for den enkelte, men hvor kvalitet også vurderes i forhold til økonomi og drift.

De ansatte skal væk fra skrivebordene og ud på gangene i ældrecentrene. Ledelsen skal være synlig og udstikke klare rammer for, hvad god og anstændig pleje er.

Dementafdelingerne skal sikres bedre, så større tryghed for den enkelte borger, og pårørende opnås, for at undgå at den demente forlader boligområdet utilsigtet.

Voksne

Vi konservative ønsker en god udvikling af bofællesskaber for psykisk syge og udviklingshæmmede. Opgangsfællesskaber skal i samarbejde med andre tilbud, forsat udvikles

Personer med livstruende og kroniske sygdomme, skal have muligheder for kurser og samtaler, for derigennem at håndtere både sygdommen og dens praktiske følelsesmæssige konsekvenser i dagligdagen.

Psykiske syge skal have opmærksomhed, og hurtig i behandling. Ved at investere i denne gruppe, vil mange hurtigt kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet evt. på deltid.

Der skal fortsat sikres bedre fremkommelighed for handicappede medborgere.

Unge

Vi konservative vil at de unge får en uddannelse. Vi vil forebygge kriminalitet og handel med rusmidler. Vi ønsker de unge får sunde og gode fritidsinteresser.

SSP arbejdet skal styrkes for at forebygge kriminalitet, banderelationer og handel med rusmidler ikke opstår og udvikler sig blandt børen og unge.

Udsatte børn

Indsatsen overfor udsatte børn skal ske tidligt, og i nærområdet, i en tæt dialog med familie og institution/plejefamilie.

Der skal være et tæt samarbejde med kommunen og institutionen/plejefamilien.

Er en anbringelse nødvendig skal det ske på en måde, så helheden omkring barnet sikres bedst muligt.

Integration

Vi konservative vil løse integration gennem dialog mellem flygtninge, indvandrere og kommunen, der i fællesskab med foreninger og virksomheder skal udarbejde en handlingsplan.

 

PLAN, TEKNIK OG MILJØPOLITIK

En stemme på Konservative sikrer god udvikling i pagt med miljøet.

Planlægning  Vi vil skabe en harmonisk by- og boligudvikling i hele kommunen. Vi vil udnytte lokalområdernes forskellighed og udvikling i form af nye byggeformer, der skaber sammenhæng med de lokale muligheder og forudsætninger.    Vi vil indføre en arkitekturpolitik, der sikrer, at nye byggeprojekter tilgodeser æstetik, samtidig med at der er en sammenhængende helhedsplan, uanset hvor og hvornår i kommunen vi bygger.    Vores lokale bysamfund er porten til kommunen. Af hensyn til borgere og besøgende skal vi tilbyde en pæn og nydelig kommune, og derfor vil vi arbejde for en plan for en ren by.

Kommunen skal holdes ren, og ukrudt skal bekæmpes på en måde, så miljøet skånes mest muligt.   Den planmæssige udvikling af by og land skal ske i en åben og konstruktiv dialog med borgerne i vores lokalfora.   Teknik På miljø og energi samt øvrige forsyningsområder, skal vi sikre den bedste service på de økonomisk mest fordelagtige vilkår, evt. ved privat opgaveløsning. Vi ønsker samarbejde med operatører, der kan dokumentere evne og vilje til at indgå partnerskaber med kommunen.     Vi ønsker en hurtig og smidig sagsbehandling, så Holbæk Kommune ligger i toppen ved sammenligning med andre kommuner.   Miljø Holbæk kommune skal være en grøn og miljøbevidst kommune.   Vi Konservative vil bevare naturværdier og sikre en bæredygtig miljømæssig udvikling overalt i Holbæk Kommune. Vi har ansvaret for at videregive et miljø og en kommune i en ordentlig tilstand til de næste generationer.    Konservative går ind for miljøvenlige energiformer som f.eks. vindenergi placeret, hvor udbyttet er størst, og hvor genen er mindst. Vi vil aktivt medvirke til regeringens målsætning om nedbringelse af Co2.

 

KULTUR/FRITID/IDRÆT

Kultur er det bindemiddel, som skal medvirke til at skabe sammenhængskraft i samfundet. Kulturen er de værdier og fællesgods, som medvirker til at danne os til at indgå i mange sociale sammenhænge, og får os til at engagere os for bl.a. at udvikle vores menneskelige kompetencer.

For det konservative folkeparti handler kulturpolitik om at skabe grobund for et kulturliv, hvor kvaliteten og engagementet er i højsædet.

Vi vil støtte kulturen, men ikke styre den. Kvalitetsvurderingen og den konkrete afgørelse af, hvilke personer og aktiviteter, der skal støttes tilkommer ikke udelukkende politikerne, men bør foretages i samarbejde med fagfolk og ildsjæle.

Vi vil arbejde for, at der etableres et kulturråd, hvor de professionelle kulturaktører indgår i et samarbejde for at skabe større synlighed og gennemslagskraft. Formålet med et kulturråd er også at medvirke til udarbejdelse af konkrete handlingsplaner indenfor kulturpolitikken.

Vi vil styrke dialogen og samarbejdet med de frivillige organisationer indenfor fritid og idræt. Vi vil støtte kultur- og fritidsaktiviteter overalt i kommunen, hvor der er behov og engagement. Vi vil støtte initiativer indenfor såvel eliten som bredden.

Finansieringen af kulturlivet skal ses i kombination af offentlige og private midler. Offentlig støtte kan ikke stå alene. Løber der kun penge fra en kilde, bliver kulturen for sårbar, og udfoldelse og udvikling stækkes. Brugerbetaling, lokale kreative tiltag og sponsorering – samarbejde med erhvervslivet er eksempler på muligheder for medfinansiering.

Kultur og fritid skal inddrages i folkeskolen og daginstitutionerne og løsningen af sociale opgaver med børn og unge – og med integration af to-kulturelle børn.

Undersøgelser viser, at brugen af kunst og kultur i folkeskolen skaber øbet indlæring.

Attraktive tilbud indenfor kultur og fritid er væsentlige ingredienser for udviklingen af by og land – og dermed hele kommunen.

Omkring det nye byggeri af idrætsbyen er det vigtigt vi kommer rundt i de små lokalsamfund og fortæller om vores ideer og vores skepsis omkring dette byggeri